Aviso legal e condicións xerais de uso

 www.floreriahedra.com

I. INFORMACIÓN XERAL

En cumprimento co deber de información disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico (LSSI-CE) do 11 de xullo, facilítanse a continuación os seguintes datos de información xeral deste sitio web : A titularidade deste sitio web, www.floreriahedra.com, (en diante , Sitio web ) osténtaa: BENITO FERNÁNDEZ GARCÍA, con NIF: 35447126D, e cuxos datos de contacto son  Rúa Alameda de San Tomé, 13 – 36630 CAMBADOS (Pontevedra), teléfono de contacto: 986542657 e E-mail de contacto: hedra@floreriahedra.com 

II. TERMOS E CONDICIÓNS XERAIS DE USO 

O obxecto das condicións: O Sitio web. 

 O obxecto das presentes Condicións Xerais de Uso (en diante , Condicións) é regular o acceso e a utilización do Sitio web . Para os efectos das presentes Condicións entenderase como Sitio web: a aparencia externa dos interfaces de pantalla, tanto de forma estática como de forma dinámica, é dicir , a árbore de navegación; e todos os elementos integrados tanto nos interfaces de pantalla como na árbore de navegación (en diante , Contidos) e todos aqueles servizos ou recursos en liña que no seu caso ofreza aos Usuarios (en diante , Servizos). 

FLORERIA HEDRA resérvase a facultade de modificar, en calquera momento, e sen aviso previo, a presentación e configuración do Sitio web e dos Contidos e Servizos que nel puidesen estar incorporados. O Usuario recoñece e acepta que en calquera momento FLORERIA HEDRA poida interromper, desactivar e/ou cancelar calquera de estes elementos que se integran no Sitio web ou o acceso aos mesmos. 

O acceso ao Sitio web polo Usuario ten carácter libre e, por regra xeral, é gratuíto sen que o Usuario teña que proporcionar unha contraprestación para poder gozar diso, salvo no relativo ao custo de conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo provedor de acceso que houber contratado o Usuario. 

A utilización dalgún dos Contidos ou Servizos do Sitio web poderá facerse mediante a subscrición ou rexistro previo do Usuario. 

O Usuario 

O acceso, a navegación e uso do Sitio web , así como polos espazos habilitados para interactuar entre os Usuarios, e o Usuario e FLORERIA HEDRA , como os comentarios e/ou espazos de blogging , confire a condición de Usuario, polo que se aceptan, desde que se inicia a navegación polo Sitio web , todas as Condicións aquí establecidas, así como as súas ulteriores modificacións, sen prexuízo da aplicación da correspondente normativa legal de obrigado cumprimento segundo o caso. Dada a relevancia do anterior, recoméndase ao Usuario lelas cada vez que visite o Sitio web . 

O Sitio web de FLORERIA HEDRA proporciona gran diversidade de información, servizos e datos. O Usuario asume a súa responsabilidade para realizar un uso correcto do Sitio web . Esta responsabilidade estenderase a:

 • Un uso da información, Contidos e/ou Servizos e datos ofrecidos por FLORERIA HEDRA sen que sexa contrario ao disposto polas presentes Condicións, a Lei, a moral ou a orde pública, ou que de calquera outro modo poidan supor lesión dos dereitos de terceiros ou do mesmo funcionamento do Sitio web.
 • A veracidade e licitude das informacións achegadas polo Usuario nos formularios estendidos por FLORERIA HEDRA para o acceso a certos Contidos ou Servizos ofrecidos polo Sitio web . En todo caso, o Usuario notificará de forma inmediata a FLORERIA HEDRA acerca de calquera feito que permita o uso indebido da información rexistrada nos estes formularios, tales como, pero non só, o roubo, extravío, ou o acceso non autorizado a identificadores e/ou contrasinais, co fin de proceder a a súa inmediata cancelación. 

FLORERIA HEDRA resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren a lei, o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, spamming, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, a o seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación. 

En calquera caso, FLORERIA HEDRA non será responsable das opinións vertidas polos Usuarios a través de comentarios ou outras ferramentas de blogging ou de participación que poida haber. 

O mero acceso a este Sitio web non supón establecer ningún tipo de relación de carácter comercial entre FLORERIA HEDRA e o Usuario. 

O Usuario declara ser maior de idade e dispor da capacidade xurídica suficiente para vincularse polas presentes Condicións. Por tanto, este Sitio web de FLORERIA HEDRA non se dirixe a menores de idade. FLORERIA HEDRA declina calquera responsabilidade polo incumprimento deste requisito. 

III. ACCESO E NAVEGACIÓN NO SITIO WEB: EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

 FLORERIA HEDRA non garante a continuidade, dispoñibilidade e utilidade do Sitio web , nin dos Contidos ou Servizos. FLORERIA HEDRA fará todo o posible polo bo funcionamento do Sitio web, con todo, non se responsabiliza nin garante que o acceso a este Sitio web non vaia a ser ininterrompido ou que estea libre de erro. 

Tampouco se responsabiliza ou garante que o contido ou software ao que poida accederse a través deste Sitio web, estea libre de erro ou cause un dano ao sistema informático (software e hardware) do Usuario. En ningún caso FLORERIA HEDRA será responsable polas perdas, danos ou prexuízos de calquera tipo que xurdan polo acceso, navegación e o uso do Sitio web , incluíndose, pero non limitándose, aos ocasionados aos sistemas informáticos ou os provocados pola introdución de virus. 

FLORERIA HEDRA tampouco se fai responsable dos danos que puidesen ocasionarse aos usuarios por un uso inadecuado deste Sitio web . En particular, non se fai responsable de ningún xeito das caídas, interrupcións, falta ou defecto das telecomunicacións que puidesen ocorrer. 

IV. POLÍTICA DE LIGAZÓNS 

O Usuario ou terceiro que realice un hipervínculo desde unha páxina web de outro, distinto, sitio web ao Sitio web de FLORERIA HEDRA deberá saber que: 

     Non se permite a reprodución —total ou parcialmente— de ningún dos Contidos e/ou Servizos do Sitio web sen autorización expresa de FLORERIA HEDRA .

    Non se permite tampouco ningunha manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre o Sitio web de FLORERIA HEDRA, nin sobre os Contidos e/ou Servizos do mesmo.
 
A excepción do hipervínculo, o sitio web no que se estableza este hiperenlace non conterá ningún elemento, deste Sitio web, protexido como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, salvo autorización expresa de FLORERIA HEDRA. 

O establecemento do hipervínculo non implicará a existencia de relacións entre FLORERIA HEDRA e o titular do sitio web desde o cal se realice, nin o coñecemento e aceptación de FLORERIA HEDRA dos contidos, servizos e/ou actividades ofrecidos no este sitio web, e viceversa

V. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

FLORERIA HEDRA por si ou como parte cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do Sitio web , así como dos elementos contidos no mesmo (a título enunciativo e non exhaustivo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.). Serán, por conseguinte , obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, séndolles aplicables tanto a normativa española e comunitaria neste campo, como os tratados internacionais relativos á materia e subscritos por España.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta á disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de FLORERIA HEDRA.

O Usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial de FLORERIA HEDRA . Poderá visualizar os elementos do Sitio web ou mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco ríxido do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, exclusivamente, para o seu uso persoal. O Usuario, con todo, non poderá suprimir, alterar, ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no Sitio web . 

No caso de que o Usuario ou terceiro considere que calquera dos Contidos do Sitio web supoña unha violación dos dereitos de protección da propiedade intelectual, deberá comunicalo inmediatamente a FLORERIA HEDRA a través dos datos de contacto do apartado de INFORMACIÓN XERAL deste Aviso Legal e Condicións Xerais de Uso. 

VI. ACCIÓNS LEGAIS, LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

FLORERIA HEDRA se reserva a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere necesarias pola utilización indebida do Sitio web e Contidos, ou polo incumprimento das presentes Condicións. 

A relación entre o Usuario e FLORERIA HEDRA rexerase pola normativa vixente e de aplicación no territorio español. De xurdir calquera controversia en relación coa interpretación e/ou á aplicación destas Condicións as partes someterán os seus conflitos á xurisdición ordinaria someténdose aos xuíces e tribunais que correspondan conforme a dereito .  
Buscar