Condicións xerais de venda 

www.floreriahedra.com

 

1. INFORMACIÓN XERAL 

A titularidade deste sitio web www.floreriahedra.com, (en diante Sitio web ) osténtaa: BENITO FERNANDEZ GARCIA, con NIF: 35447126D, e cuxos datos de contacto son, Rúa Alameda de San Tomé, 13 – 36630 CAMBADOS (Pontevedra),  teléfono de contacto: 986542657 e mail de contacto: hedra@floreriahedra.com 

Este documento (así como outros documentos que aquí se mencionen) regula as condicións polas que se rexe o uso deste Sitio web (www.floreriahedra.com) e a compra ou adquisición de produtos e/ou servizos no mesmo (en diante , Condicións). 

 A efectos destas Condicións enténdese que a actividade que FLORERIA HEDRA desenvolve a través do Sitio web comprende: 

Venda polo miúdo de flores, plantas, composicións florais e de plantas 

Ademais de ler as presentes Condicións, antes de acceder, navegar e/ou usar esta páxina web, o Usuario ha de ler o Aviso Legal e as Condicións Xerais de Uso, incluíndo, a política de cookies , e a política de privacidade e de protección de datos de FLORERIA HEDRA. Ao utilizar este Sitio web ou ao facer e/ou solicitar a adquisición dun produto e/ou servizo a través do mesmo o Usuario consente quedar vinculado por estas Condicións e por todo o anteriormente mencionado, polo que si non está de acordo con todo iso, non debe usar este Sitio web. 

Así mesmo, infórmase que estas Condicións poderían ser modificadas. O Usuario é responsable de consultalas cada vez que acceda, navegue e/ou use o Sitio web xa que serán aplicables aquelas que se atopen vixentes no momento en que se solicite a adquisición de produtos e/ou servizos. 

Para todas as preguntas que o Usuario poida ter en relación coas Condicións pode poñerse en contacto co titular utilizando os datos de contacto facilitados máis arriba ou, no seu caso, utilizando o formulario de contacto. 

2. O USUARIO 

O acceso, a navegación e uso do Sitio web , confire a condición de usuario (en diante referido, indistintamente, individualmente como Usuario ou conxuntamente como Usuarios), polo que se aceptan, desde que se inicia a navegación polo Sitio web , todas as Condicións aquí establecidas, así como as súas ulteriores modificacións, sen prexuízo da aplicación da correspondente normativa legal de obrigado cumprimento segundo o caso. 

O Usuario asume a súa responsabilidade dun uso correcto do Sitio web . Esta responsabilidade estenderase a: 

   • Facer uso deste Sitio web unicamente para realizar consultas e compras ou adquisicións legalmente válidas.
   • Non realizar ningunha compra falsa ou fraudulenta. Si razoablemente puidésese considerar que se fixo unha compra desta índole, podería ser anulada e informaríase ás autoridades pertinentes.
  • Facilitar datos de contacto veraces e lícitos, por exemplo , dirección de correo electrónico, dirección postal e/ou outros datos (ver Aviso Legal e Condicións Xerais de Uso).
 
O Usuario declara ser maior de 18 anos e ter capacidade legal para celebrar contratos a través deste Sitio web.

O Usuario poderá formalizar, a a súa elección, con FLORERIA HEDRA o contrato de compravenda dos produtos e/ou servizos desexados en calquera dos idiomas nos que as presentes Condicións estean dispoñibles neste Sitio web.

3. PROCESO DE COMPRA OU ADQUISICIÓN 

Os Usuarios debidamente rexistrados poden comprar no Sitio web polos medios e formas establecidos. Deberán seguir o procedemento de compra e/ou adquisición online de www.floreriahedra.com, durante o cal varios produtos e/ou servizos poden ser seleccionados e engadidos ao carriño, cesta ou espazo final de compra e, finalmente, facer clic en: "FINALIZAR COMPRA" 

Así mesmo, o Usuario deberá encher e/ou comprobar a información que en cada paso solicításelle, aínda que, durante o proceso de compra, antes de realizar o pago, pódense modificar os datos da compra. 

A continuación, o Usuario recibirá un correo electrónico confirmando que FLORERIA HEDRA recibiu o seu pedido ou solicitude de compra e/ou prestación do servizo, é dicir , a confirmación do pedido. E, no seu caso, informaráselle, igualmente, mediante correo electrónico cando a súa compra estea a ser enviada. No seu caso, estas informacións tamén poderían poñerse á disposición do Usuario a través do seu espazo persoal de conexión ao Sitio web.

Unha vez o procedemento de compra ha concluído, o Usuario consente que o Sitio web xere unha factura electrónica que se fará chegar ao Usuario a través do correo electrónico e no seu caso, a través do seu espazo persoal de conexión ao Sitio web . Así mesmo, o Usuario pode, si así o desexa, obter unha copia de a súa factura en papel, solicitándoo a FLORERIA HEDRA utilizando os espazos de contacto do Sitio web ou a través dos datos de contacto facilitados máis arriba.

 O Usuario recoñece estar ao corrente, no momento da compra, de certas condicións particulares de venda que conciernen ao produto e/ou servizo en cuestión e que se mostran xunto á presentación ou, no seu caso, imaxe deste en a súa páxina do Sitio web , indicando, a modo enunciativo, pero non exhaustivo, e atendendo a cada caso: nome, prezo, compoñentes, peso, cantidade, cor, detalles dos produtos, ou características, modo no que levarán a cabo e/ou custo das prestacións; e recoñece que a realización do pedido de compra ou adquisición materializa a aceptación plena e completa das condicións particulares de venda aplicables a cada caso.

As comunicacións, ordes de compra e pagos que interveñan durante as transaccións efectuadas no Sitio web poderían ser arquivadas e conservadas nos rexistros informatizados de FLORERIA HEDRA co fin de constituír un medio de proba das transaccións, en todo caso, respectando as condicións razoables de seguridade e as leis e normativas vixentes que a este respecto sexan de aplicación, e particularmente atendendo ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación de estes datos (RGPD) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, e aos dereitos que asisten aos Usuarios conforme a política de privacidade deste Sitio web.

4. DISPOÑIBILIDADE 

Todos os pedidos de compra recibidos por FLORERIA HEDRA a través do Sitio web están suxeitos á dispoñibilidade dos produtos e/ou a que ningunha circunstancia ou causa de forza maior (cláusula nove destas Condicións) afecte a subministración dos mesmos e/ou á prestación dos servizos. Si producísense dificultades en canto á subministración de produtos ou non quedasen produtos en stock, FLORERIA HEDRA comprométese a contactar ao Usuario e reembolsar calquera cantidade que puidese ser abonada en concepto de importe. Isto será igualmente aplicable nos casos nos que a prestación dun servizo deviñese irrealizable.

 5. PREZOS E PAGO 

Os prezos exhibidos no Sitio web son os finais, en Euros (€) e inclúen os impostos, salvo que por esixencia legal, especialmente no relativo ao IVE, sinálese e aplique cuestión distinta. 

Os gastos de envío non están incluídos nos prezos finais dos produtos, éstes variarán segundo o importe da compra e/ou o destino ou zona de entrega, tal e como se mostran no Sitio web . Así, FLORERIA HEDRA realiza os servizos de entrega e/ou envío a través dos seus MEDIOS (zona de Cambados e arredores) ou mensaxería (SEUR, UPS, MRW, ....)

En ningún caso o Sitio web engadirá custos adicionais ao prezo dun produto ou dun servizo de forma automática, senón só aqueles que o Usuario haxa seleccionado e elixido voluntaria e libremente. 

Os prezos poden cambiar en calquera momento, pero os posibles cambios non afectarán aos pedidos ou compras con respecto aos que o Usuario xa reciba unha confirmación de pedido. 

Os medios de pago aceptados serán: cartón de crédito ou débito, PayPal, transferencia bancaria, contra reembolso e  Bizum. 

FLORERIA HEDRA utiliza todos os medios para garantir a confidencialidade e a seguridade dos datos de pago transmitidos polo Usuario durante as transaccións a través do Sitio web . Como tal, o Sitio web utiliza un sistema de pago seguro SSL (Secure Socket Layer). 

Os cartóns de crédito estarán suxeitas a comprobacións e autorizacións por parte da entidade bancaria emisora das mesmas, si dita entidade non autorizase o pago, FLORERIA HEDRA non será responsable por ningún atraso ou falta de entrega e non poderá formalizar ningún contrato co Usuario. 

Unha vez que FLORERIA HEDRA reciba a orde de compra por parte do Usuario a través do Sitio web , farase unha pre-autorización no cartón que corresponda para asegurar que existen fondos suficientes para completar a transacción. O cargo no cartón farase no momento en que se envíe ao Usuario a confirmación de envío e/ou confirmación do servizo que se presta en forma e, no seu caso, lugar establecidos. 

Si o medio de pago é PayPal, o cargo farase no momento en que FLORERIA HEDRA envíe unha confirmación do pedido de compra ou adquisición de produtos e/ou servizos ao Usuario.

En todo caso, ao facer clic en "FINALIZAR COMPRA" o Usuario confirma que o método de pago utilizado é seu. 

Os pedidos de compra ou adquisición nos que o Usuario seleccione como medio de pago a transferencia bancaria serán reservados durante 5 días naturais a partir da confirmación do pedido para poder deixar o tempo suficiente a que a transferencia bancaria sexa tomada en conta polo sistema de pagos utilizado por FLORERIA HEDRA para o Sitio web . Cando o sistema recibe a transferencia, o pedido será preparado e xestionado para envío.

Mediante este método de pago, o Usuario debe asegurarse que introduce correctamente o importe exacto do pedido de compra, así como o número de conta e a referencia da transferencia. En caso de erro, FLORERIA HEDRA non poderá validar o pedido, que será anulado. 

Para o pago contra-reembolso, o Usuario debe seleccionar "Contra Reembolso" entre os métodos de pago no Sitio web e continuar ata FINALIZAR COMPRA para pasar o pedido de compra. A partir dese momento, FLORERIA HEDRA resérvase o dereito a poñerse en contacto co Usuario co fin de validar o pedido de compra con el . Tras isto, o pedido será preparado e posto á disposición para a xestión de o seu envío. 

O pago realizarase no momento de entrega do pedido por repartidor do transportista. O pago efectuarase unicamente en efectivo. O Usuario comprométese a entregar ao repartidor do transportista o importe exacto do pedido, este non poderá proporcionar cambio. 

Para o pago contado en tenda no momento da recollida, o Usuario debe seleccionar "EFECTIVO" entre os métodos de pago no Sitio web e continuar ata FINALIZAR COMPRA para pasar o pedido de compra. A partir dese momento, FLORERIA HEDRA resérvase o dereito a poñerse en contacto co Usuario co fin de validar o pedido de compra con el . Tras isto, o pedido será preparado e posto á disposición para a súa recollida o día e horas indicado polo Usuario e/ou acordado con FLORERIA HEDRA

Para a devolución do importe nos pedidos pagados por contra–reembolso, FLORERIA HEDRA resérvase o dereito de 14 días naturais despois de solicitada a devolución a través do Sitio web e sendodevolto o paquete ao transportista. Á hora de realizar a devolución, o Usuario deberá indicar os seus datos bancarios para recibir a transferencia correspondente ao reembolso solicitado do importe ao pedido devolto. O reembolso do importe dos pedidos pagados polo contra-reembolso será feito unicamente por transferencia. 

FLORERIA HEDRA resérvase o dereito de suspender o pago por contra-reembolso a aqueles Usuarios que non cumpriron cos requisitos necesarios en pedidos pasados. 

6. ENTREGA 

Nos casos nos que proceda realizar a entrega física do ben contratado, as entregas efectuaranse no ámbito do seguinte territorio: España (Península e Baleares) 

No caso de seleccionar o envío indicado como “nosos medios”, as entregas faranse de luns a venres en un horario comprendido entre as 9:00 e as 14:00 e entre as 16:00 e as 20:00, e os sábados en horario de 9:30 a 13:00. Poden solicitar entregas fóra desa marxe consultándoo con anterioridade e previa confirmación por FLORERIA HEDRA. Non se garante unha hora de entrega concreta.

Exceptuando aqueles casos nos que existan circunstancias imprevistas ou extraordinarias ou, no seu caso, derivadas da personalización dos produtos, o pedido de compra consistente nos produtos relacionados en cada confirmación de compra será entregado no prazo sinalado no Sitio web segundo o método de envío seleccionado polo Usuario e, en todo caso, no prazo máximo de 30 días naturais a contar desde a data da confirmación do pedido. 

Si por algún motivo, que lle fose imputable, FLORERIA HEDRA non puidese cumprir coa data de entrega, contactará ao Usuario para informarlle desta circunstancia e, este poderá elixir seguir adiante coa compra establecendo unha nova data de entrega ou ben anular o pedido co reembolso total do prezo pago. En calquera caso, as entregas a domicilio realízanse en días laborables. 

Si resultase imposible efectuar a entrega do pedido por ausencia do Usuario, o pedido podería ser devolto ao almacén. No entanto, o transportista deixaría un aviso explicando onde se atopa o pedido e como facer para que sexa entregado de novo . 

Si o Usuario non vai estar no lugar de entrega na franxa horaria convida, debe poñerse en contacto con FLORERIA HEDRA para convir a entrega outro día. . 

No caso de que transcorran 30 días desde que o seu pedido estea dispoñible para a súa entrega, e non sexa entregado por causa non imputable a FLORERIA HEDRA, FLORERIA HEDRA entenderá que o Usuario desexa desistir do contrato e este considerarase resolto. Como consecuencia da resolución do contrato, todos os pagos recibidos do Usuario seranlle devoltos, fóra dos gastos adicionais resultantes da elección propia do Usuario dunha modalidade de entrega diferente á modalidade menos custosa de entrega ordinaria que ofrece o Sitio web , sen ningunha demora indebida e, en calquera caso, no prazo máximo de 14 días naturais desde a data en que se considera resolto o contrato. 

NoN entanto, o Usuario debe ter presente que o transporte derivado da resolución pode ter un custo adicional que lle poderá ser repercutido. 

A efectos das presentes Condicións, entenderase que se produciu a entrega ou que o pedido foi entregado no momento no que o Usuario ou un terceiro indicado polo Usuario adquira a posesión material dos produtos, o que se acreditará mediante a firma da recepción do pedido na dirección de entrega convida. 

Os riscos que dos produtos puidésense derivar serán a cargo do Usuario a partir do momento de a súa entrega. O Usuario adquire a propiedade dos produtos cando FLORERIA HEDRA recibe o pago completo de todas as cantidades debidas en relación á compra ou adquisición efectuada, incluídos os gastos de envío, ou ben no momento da entrega, si esta ten lugar nun momento posterior á recepción completa do importe obxecto de pago por FLORERIA HEDRA. 

De conformidade co disposto na Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE), os pedidos de compra para a súa entrega e/ou prestación entenderanse localizados no territorio de aplicación do IVE español si a dirección de entrega está en territorio español salvo Canarias, Ceuta e Melilla. O tipo de IVE aplicable será o legalmente vixente en cada momento en función do artigo concreto de que se trate. 

7. MEDIOS TÉCNICOS PARA CORRIXIR ERROS 

Ponse en coñecemento do Usuario que no caso de que detecte que se produciu un erro ao introducir datos necesarios para procesar a súa solicitude de compra no Sitio web, poderá modificar os mesmos poñéndose en contacto con FLORERIA HEDRA a través dos espazos de contacto habilitados no Sitio web, e, no seu caso, a través daqueles habilitados para contactar co servizo de atención ao cliente, e/ou utilizando os datos de contacto facilitados na cláusula primeira (Información xeral). Así mesmo, estas informacións tamén poderían emendarse polo Usuario a través do seu espazo persoal de conexión ao Sitio web . 

En calquera caso, o Usuario, antes de facer clic en "FINALIZAR COMPRA", ten acceso ao espazo, carriño, ou cesta onde se van anotandoas súas solicitudes de compra e pode facer modificacións. 

De igual forma, remítese ao Usuario a consultar o Aviso Legal e Condicións Xerais de Uso e, en concreto, a Política de Privacidade para solicitar máis información sobre como exercer o seu dereito de rectificación segundo o establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación de estes datos (RGPD) e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais. 

 8. DEVOLUCIÓNS 

Nos casos nos que o Usuario adquirise produtos en ou través do Sitio web do titular, asístenlle unha serie de dereitos, tal e como se enumeran e describen a continuación: 

Dereito de Desistencia. 

O Usuario, en tanto que consumidor e usuario, realiza unha compra no Sitio web e, por tanto ten o dereito a desistir de dita compra nun prazo de 14 días naturais sen necesidade de xustificación. 

Este prazo de desistencia expirará aos 14 días naturais do día que o Usuario ou un terceiro autorizado por este, distinto do transportista, adquiriu a posesión material dos bens adquiridos no Sitio web de FLORERIA HEDRA ou no caso de que os bens que compoñen o seu pedido entréguense por separado, aos 14 días naturais do día que o Usuario ou un terceiro autorizado por este, distinto do transportista, adquiriu a posesión material do último deses bens que compuñan un mesmo pedido de compra, ou no caso de tratarse dun contrato de servizos, aos 14 días naturais desde o día da celebración do contrato. 

Para exercer este dereito de desistencia, o Usuario deberá notificar a súa decisión a FLORERIA HEDRA. Poderá facelo, no seu caso, a través dos espazos de contacto habilitados no Sitio web . 

O Usuario, independentemente do medio que elixa para comunicar a súa decisión, debe expresar de forma clara e inequívoca que é a súa intención desistir do contrato de compra. En todo caso, o Usuario poderá utilizar o modelo de formulario de desistencia que FLORERIA HEDRA pon ao seu dispor como parte anexada a estas Condicións, con todo, o seu uso non é obrigatorio. 

Para cumprir o prazo de desistencia , abonda con que a comunicación que expresa inequivocamente a decisión de desistir sexa enviada antes de que venza o prazo correspondente.

 En caso de desistencia, FLORERIA HEDRA reembolsará ao Usuario todos os pagos recibidos, incluídos os gastos de envío (coa excepción dos gastos adicionais elixidos polo Usuario para unha modalidade de envío diferente á modalidade menos custosa ofrecida no Sitio web) sen ningunha demora indebida e, en todo caso, como moi tarde en 14 días naturais a partir da data na que FLORERIA HEDRA é informado da decisión de desistir polo Usuario.

FLORERIA HEDRA reembolsará ao Usuario utilizando o mesmo método de pago que empregou este para realizar a transacción inicial de compra. Este reembolso non xerará ningún custo adicional ao Usuario. Non en tanto, FLORERIA HEDRA podería reter este reembolso ata recibir os produtos ou artigos da compra, ou ata que o Usuario presente unha proba da devolución dos mesmos, segundo que condición cúmprase primeiro. 

O Usuario pode devolver ou enviar os produtos a FLORERIA HEDRA en: Cale Alameda de San Tomei, 13 – 36630 CAMBADOS (Pontevedra) 

E deberá facelo sen ningunha demora indebida e, en calquera caso, como moi tarde no prazo de 14 días naturais a partir da data en que FLORERIA HEDRA foi informado da decisión de desistencia .

O Usuario recoñece coñecer que deberá asumir o custo directo de devolución (transporte, entrega) dos bens, si incorrésese nalgún . Ademais, será responsable da diminución de valor dos produtos resultante dunha manipulación distinta á necesaria para establecer a natureza, as características e o funcionamento dos bens. 

O Usuario recoñece saber que existen excepcións ao dereito de desistencia, tal e como se recolle no artigo 103 do Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias. De forma enunciativa, e non exhaustiva, leste sería o caso de: produtos personalizados; produtos que poidan deteriorarse ou caducar con rapidez; CDs/DVD de música ou vídeo sen o seu envoltorio, tal e como se precinta en fábrica; produtos que por razóns de hixiene ou da saúde van precintados e foron desprecintados tras a entrega. 

En leste mesmo sentido réxese a prestación dun servizo que o Usuario puidese contratar neste Sitio web , pois esta mesma Lei establece que non asistirá o Dereito de desistencia aos Usuarios cando a prestación do servizo foi completamente executada, ou cando comece, co consentimento expreso do consumidor e usuario e co recoñecemento pola súa banda de que é consciente de que, unha vez que o contrato sexa completamente executado por FLORERIA HEDRA, perderíao seu dereito de desistencia. 

En todo caso, non se fará ningún reembolso si o produto foi usado máis aló da mera apertura do mesmo , de produtos que non estean nas mesmas condicións nas que se entregaron ou que sufran algún dano tras a entrega. 

Así mesmo, débese devolver os produtos usando ou incluíndo todos os seus envoltorios orixinais, as instrucións e demais documentos que no seu caso os acompañen, ademais dunha copia da factura de compra. 

Na seguinte ligazón pode descargarse o Modelo de formulario de desistencia : https://www.wonder.legal/es/creation-modele/formulario-de-desistencia 

 Devolución de produtos defectuosos ou erro no envío 

Trátase de todos aqueles casos nos que o Usuario considera que, no momento da entrega, o produto non se axusta ao estipulado no contrato ou pedido de compra, e que, por tanto, deberá poñerse en contacto con FLORERIA HEDRA inmediatamente e facerlle saber a desconformidade existente (defecto/erro) polos mesmos medios ou utilizando os datos de contacto que se facilitan no apartado anterior (Dereito de Desistencia ). 

O Usuario será entón informado sobre como proceder á devolución dos produtos, e estes ,unha vez devoltos, serán examinados e informarase ao Usuario, dentro dun prazo razoable, se procede o reembolso ou, no seu caso, a substitución do mesmo. 

O reembolso ou a substitución do produto efectuarase canto antes e, en calquera caso, dentro dos 14 días seguintes á data na que lle enviemos un correo electrónico confirmando que procede o reembolso ou a substitución do artigo non conforme. 

O importe abonado por aqueles produtos que sexan devoltos por mor dalgún defecto, cando realmente exista, será reembolsado integramente, incluídos os gastos de entrega e os custos en que puidese incorrer o Usuario para realizar a devolución. O reembolso efectuarase polo mesmo medio de pago que o Usuario utilizou para pagar a compra. 

En todo caso, estarase sempre aos dereitos recoñecidos na lexislación vixente en cada momento para o Usuario, en tanto que consumidor e usuario. 

Garantías 

O Usuario, en tanto que consumidor e usuario, goza de garantías sobre os produtos que poida adquirir a través deste Sitio web , nos termos legalmente establecidos para cada tipo de produto, respondendo FLORERIA HEDRA, por tanto, pola falta de conformidade dos mesmos que se manifeste nun prazo de dous anos desde a entrega do produto. 

Neste sentido, enténdese que os produtos son conformes co contrato sempre que: axústense á descrición realizada por FLORERIA HEDRA e posúan as calidades presentadas na mesma; sexan aptos para os usos a que ordinariamente destínanse os produtos do mesmo tipo; e presenten a calidade e prestacións habituais dun produto do mesmo tipo e que sexan fundamentalmente esperables do mesmo . Cando isto non sexa así respecto dos produtos entregados ao Usuario, este deberá proceder tal e como se indica na apartado Devolución de produtos defectuosos ou erro no envío. No entanto, algúns dos produtos que se comercializan no Sitio web , poderían presentar características non homoxéneas a condición de que estas deriven do tipo de material co que se fabricaron, e que polo tanto formarán parte da aparencia individual do produto, e non serán un defecto. 

Por outra banda, podería chegar a darse o caso que o Usuario adquire no Sitio web un produto dunha marca ou de fabricación por un terceiro. Neste caso, e considerando o Usuario que se trata dun produto defectuoso, este tamén ten a posibilidade de poñerse en contacto coa marca ou fabricante responsable do produto para pescudar como exercer o seu dereito de garantía legal directamente fronte aos mesmos durante os dous anos seguintes á entrega dos estes produtos. Para iso, o Usuario debe conservar toda a información en relación coa garantía dos produtos. 

9. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADE 

Salvo disposición legal en sentido contrario, FLORERIA HEDRA non aceptará ningunha responsabilidade polas seguintes perdas, con independencia de a súa orixe: 

  • calquera perdas que non fosen atribuíbles a incumprimento algún pola súa banda;.

 • perdas empresariais (incluíndo lucro cesante, de ingresos, de contratos, de aforros previstos, de datos, perda do fondo de comercio ou gastos innecesarios incorridos); ou de 

  • toda outra perda indirecta que non fóra razoablemente previsible por ambas as partes no momento en que se formalizou o contrato de compravenda dos produtos entre ambas as partes. 

Igualmente, FLORERIA HEDRA tamén limita a súa responsabilidade canto aos seguintes casos: 

  • FLORERIA HEDRA aplica todas as medidas concernentes a proporcionar unha visualización fiel do produto no Sitio web , con todo non se responsabiliza polas mínimas diferenzas ou inexactitudes que poidan existir debido a falta de resolución da pantalla, ou problemas do navegador que se utilice ou outros desta índole. 

   • FLORERIA HEDRA actuará coa máxima dilixencia a efectos de poñer á disposición da empresa encargada do transporte do produto obxecto do pedido de compra. Con todo, non se responsabiliza por prexuízos provenientes dun mal funcionamento do transporte, especialmente por causas como folgas, retencións en estradas , e en xeral calquera outras propias do sector, que deriven en atrasos, perdas ou furtos do produto.
 
 • Fallos técnicos que por causas fortuítas ou doutra índole, impidan un normal funcionamento do servizo a través de internet. Falta de dispoñibilidade do Sitio web por razóns de mantemento ou outras, que impida dispor do servizo. FLORERIA HEDRA pon todos os medios ao seu alcance a efectos de levar a cabo o proceso de compra, pago e envío/entrega dos produtos, no entanto exímese de responsabilidade por causas que non lle sexan imputables, caso fortuíto ou forza maior. 

 • FLORERIA HEDRA non se fará responsable do mal uso e/ou do desgaste dos produtos que sexan utilizados polo Usuario. Ao mesmo tempo , FLORERIA HEDRA tampouco se fará responsable dunha devolución errónea realizada polo Usuario. É responsabilidade do Usuario devolver o produto correcto. 

 • En xeral, FLORERIA HEDRA non se responsabilizará por ningún incumprimento ou atraso no cumprimento dalgunha das obrigacións asumidas, cando o mesmo se deba a acontecementos que están fóra do seu control razoable, é dicir , que se deban por mor de forza maior, e esta poderá incluír, a modo enunciativo pero non exhaustivo:

  - Folgas, peches patronais ou outras medidas reivindicativas. 
  - Conmoción civil, revolta, invasión, ameaza ou ataque terrorista, guerra (declarada ou non) ou ameaza ou preparativos de guerra. o Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, afundimento, epidemia ou calquera outro desastre natural. 
   - Imposibilidade de uso de trens , barcos, avións, transportes de motor ou outros medios de transporte, públicos ou privados. 
   - Imposibilidade de utilizar sistemas públicos ou privados de telecomunicacións . 
  - Actos, decretos, lexislación, normativa ou restricións de calquera goberno ou autoridade pública. Desta forma, as obrigacións quedarán suspendidas durante o período en que a causa de forza maior continúe, e FLORERIA HEDRA disporá dunha ampliación no prazo para cumprilas por un período de tempo igual ao que dure a causa de forza maior. FLORERIA HEDRA poñerá todos os medios razoables para atopar unha solución que lle permita cumprir coas súas obrigacións a pesar da causa de forza maior. 

10. COMUNICACIÓNS POR ESCRITO E NOTIFICACIÓNS 

 Mediante o uso deste Sitio web , o Usuario acepta que a maior parte das comunicacións con FLORERIA HEDRA sexan electrónicas (correo electrónico ou avisos publicados no Sitio web ).

A efectos contractuais, o Usuario consente en usar este medio electrónico de comunicación e recoñece que todo contrato, notificación, información e demais comunicacións que FLORERIA HEDRA envíe de forma electrónica cumpren cos requisitos legais de ser por escrito. Esta condición non afectará os dereitos recoñecidos por lei ao Usuario. 

O Usuario pode enviar notificacións e/ou comunicarse con FLORERIA HEDRA a través dos datos de contacto que nestas Condicións facilítanse e, no seu caso, a través dos espazos de contacto do Sitio web . 

Igualmente, salvo que se estipule o contrario, FLORERIA HEDRA pode contactar e/ou notificar ao Usuario en o seu correo electrónico ou na dirección postal facilitada. 

11. RENUNCIA 

Ningunha renuncia de FLORERIA HEDRA a un dereito ou acción legal concreta ou a falta de requirimento por FLORERIA HEDRA do cumprimento estrito polo Usuario dalgunha das súas obrigacións suporá, nin unha renuncia a outros dereitos ou accións derivados dun contrato ou das Condicións, nin exonerará o Usuario do cumprimento das súas obrigacións. 

Ningunha renuncia de FLORERIA HEDRA a algunha das presentes Condicións ou aos dereitos ou accións derivados dun contrato producirá efecto, a non ser que se estableza expresamente que é unha renuncia e formalícese e comuníqueselle ao Usuario por escrito. 

12. NULIDADE 

Si algunha das presentes Condicións fosen declaradas nulas e sen efecto por resolución firme ditada por autoridade competente, o resto das cláusulas permanecerán en vigor, sen que queden afectadas pola esta declaración de nulidade . 

13. ACORDO COMPLETO

As presentes Condicións e todo documento ao que se faga referencia expresa nestas constitúen o acordo íntegro existente entre o Usuario e FLORERIA HEDRA en relación co obxecto de compravenda e substitúen a calquera outro pacto, acordo ou promesa anterior convida verbalmente ou por escrito polas mesmas partes. 

O Usuario e FLORERIA HEDRA recoñecen consentir a celebración dun contrato sen confiar en ningunha declaración ou promesa feita pola outra parte, salvo aquilo que figura expresamente mencionado nas presentes Condicións. 

14. PROTECCIÓN DE DATOS 

 A información ou datos de carácter persoal que o Usuario facilite a FLORERIA HEDRA no curso dunha transacción no Sitio web , serán tratados conforme o establecido na Política de Privacidade ou de protección de datos (contida, no seu caso, no Aviso Legal e Condicións Xerais de Uso). Ao acceder, navegar e/ou usar o Sitio web o Usuario consente o tratamento da esta información e datos e declara que toda a información ou datos que facilita son veraces. 

15. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN 

O acceso, navegación e/ou uso deste Sitio web e os contratos de compra de produtos a través do mesmo rexeranse pola lexislación española.

Calquera controversia, problema ou desacordo que xurda ou este relacionado co acceso, navegación e/ou uso do Sitio web , ou coa interpretación e execución destas Condicións, ou cos contratos de venda entre FLORERIA HEDRA e o Usuario, será sometida á xurisdición non exclusiva dos xulgados e tribunais españois. 

16. QUEIXAS E RECLAMACIÓNS 

 O Usuario pode facer chegar a FLORERIA HEDRA as súas queixas, reclamacións ou todo outro comentario que desexe realizar a través dos datos de contacto que se facilitan ao principio destas Condicións (Información Xeral). 

Ademais, FLORERIA HEDRA dispón de follas oficiais de reclamación ao dispor dos consumidores e usuarios, e que estes poden solicitar a FLORERIA HEDRA en calquera momento, utilizando os datos de contacto que se facilitan ao principio destas Condicións (Información Xeral).

 Así mesmo, si da celebración deste contrato de compra entre FLORERIA HEDRA e o Usuario emanase unha controversia, o Usuario como consumidor pode solicitar unha solución extraxudicial de controversias, de acordo con o Regulamento (UE) 524/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de maio de 2013, sobre resolución de litixios en liña en materia de consumo e polo que se modifica o Regulamento (CE) 2006/2004 e a Directiva 2009/22/CE. Pode acceder a este método a través do seguinte sitio web : http://ec.europa.eu/consumers/odr/.   

                                                                                              MODELO DE FORMULARIO DE DESISTENCIA   
                                                           (Este documento ou carta só débese cubrir e enviar si desexa desistir do contrato)   

  Asunto: Desistencia do contrato  

 En: ..................................., a ............./.............../............. 

Á atención de:   

FLORERIA HEDRA -  BENITO FERNÁNDEZ GARCÍA Rúa Alameda de San Tomé, 13 - 36630 CAMBADOS (Pontevedra) CIF: 35447126D Telf. 986 542 657 Correo electrónico: hedra@floreriahedra.com Titular da seguinte páxina web de comercio online: www.floreriahedra.com  


Por medio do presente, poño no seu coñecemento a miña vontade de DESISTIR do noso contrato de venda dos seguintes bens: Tipo de produto/s e descrición do/os mesmo(s) (inclúa, no seu caso, o número de referencia):................................................................................................................................................. .......................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ......................................................................................................................................................... ...............................

 N.º do pedido: ............... Data na que se realizou ou subscribiu o pedido: ................................... Data de recepción do pedido: ..........................................................................  

Nome ................................................................................................................................. e documento de identidade ..............................................................(DNI/NIE/Pasaporte) do consumidor e usuario (adxuntase copia):

Dirección do consumidor e usuario: ......................................................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................   Teléfono do consumidor e usuario: .............................................................................................   Correo electrónico do consumidor e usuario: …………...................................................................   Nome e domicilio do destinatario do envío (só si a dirección é distinta á do consumidor e usuario): ......................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................      


                                                                               Firma do/o consumidor e usuario (Só si o formulario preséntase en papel)     


DEREITO DE DESISTENCIA En virtude do previsto no Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias, o consumidor ten dereito a desistir do contrato celebrado a distancia (por teléfono, internet, correo postal, fax, no seu domicilio, etc.) nun prazo de 14 días naturais sen necesidade de xustificación. O prazo de desistencia expirará aos 14 días naturais do día da celebración do contrato, ou ben, segundo corresponda, do día que vostede ou un terceiro por vostede indicado, distinto do transportista, adquiriu a posesión material dos bens, ou do último deses bens adquiridos ou da última das pezas dun mesmo ben adquirido por un mesmo pedido. Para exercer o dereito de desistencia, o consumidor deberá notificar a súa decisión de desistir do contrato a través dunha declaración inequívoca (por exemplo, unha carta enviada por correo postal, fax ou correo electrónico). Poderá utilizar este modelo de formulario de desistencia, aínda que o seu uso non é obrigatorio. O usuario ten, así mesmo, a opción de cubrir e enviar electronicamente o modelo de formulario de desistencia ou calquera outra declaración inequívoca a través do sitio web *formacionalcala.é. Mediante esta opción, o consumidor recibirá sen demora nun soporte duradeiro (por exemplo, por correo electrónico) o acuse de recepción da este desistencia. Para cumprir o prazo de desistencia, abonda con que a comunicación relativa ao exercicio deste dereito sexa enviada polo consumidor antes de que venza o prazo correspondente. O exercicio do dereito de desistencia extinguirá as obrigacións das partes de executar o contrato ou celebralo cando o consumidor haxa realizado unha oferta, polo que, en caso de respectar as condicións mencionadas, lle *reembolsaré todo pago recibido, incluídos, no seu caso, os gastos de entrega, sen demoras indebidas e, en calquera caso, antes de que transcorran 14 días naturais desde a data en que se recibiu a vontade do consumidor e usuario de desistir do contrato. Este reembolso será efectuado utilizando o mesmo medio de pago empregado por vostede para a transacción inicial, a non ser que dispoña expresamente o contrario e a condición de que vostede non incorra en ningún gasto como consecuencia do reembolso. Exclúese do dereito de desistencia aos contratos mencionados no artigo 103 do Real Decreto Lexislativo 1/2007 do 16 de novembro polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias


 
Buscar